PRAVILA IN POGOJI UPORABE STORITVE TYPLESS

Z uporabo storitve Typless (v nadaljevanju “Storitev” ali “Typless”) se Naročniki, Uporabniki in Končni uporabniki strinjate s tukaj navedenimi Pravili in Pogoji (v nadaljevanju “Pogoji”). Če se s temi pogoji ne strinjate, nimate dovoljenja za dostop do storitve in njeno uporabo. V takem primeru vas vljudno prosimo, da to takoj prenehate početi.

Pred uporabo tega spletnega mesta in Storitve natančno preberite te pogoje.

Izključni lastnik in ponudnik storitve Typless, imetnik avtorskih pravic in izvorne kode ter upravljavec spletnega mesta www.typless.com je družba Algoritmik, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, matična št.: 8055998000 (v nadaljevanju “Algoritmik”). www.typless.com and the Typless Service.

DEFINICIJE

V teh Splošnih pogojih imajo spodaj definirani izrazi, če ni izrecno drugače dogovorjeno, naslednji pomen:

»Naročnik« je pravna oseba, ki uporablja Program, ki ga zagotavlja Algoritmik. Naročniki so lahko samo pravne osebe. Hkrati so to tudi plačniki uporabe naše storitve;

»Uporabniki« so fizične osebe pri Naročniku, ki uporabljajo Program in imajo svoje dostopne podatke do Programa; are natural persons of the Subscriber who use the Program and have their own access data to the Program;

Končni uporabniki

»Pogodbeni obdelovalec« obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov;

»Pogodbeni podobdelovalec« je pravna ali fizična oseba, ki ji pogodbeni obdelovalec poveri določene naloge s področja obdelovanja osebnih podatkov;

»Obdelan dokument« pomeni vsako datoteko, ki je bila naložena v Program in je bila obdelana;

»Osebni podatki Naročnikov« pomenijo vse osebne podatke Naročnikov ali njihovih Uporabnikov, ki bi se morebiti znašli med posredovanimi računi v smislu vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in GDPR;

»Podatki Naročnika« pomenijo dokumente, ki jih Naročniki naložijo v Program;

»Posodobitve« so spremembe na Programu, ki spreminjajo uporabniški vmesnik (npr. spremembe vrstnega reda gumbov),

»Pravice intelektualne lastnine« pomenijo vse pravice intelektualne lastnine, kjerkoli na svetu, registrirane ali ne, vključno s prijavo ali pravico do prijave za take pravice (na primer, avtorsko pravico in sorodne pravice, druge pravice na programski opremi, patenti, poslovne skrivnosti, »know-how«, poslovna imena, uporabni patent, blagovne znamke, modeli, zaupne informacije ipd.);

“Program” or “Typless Service” or “Typless” or “Service” means the computer program for automatic identification of Typless accounts developed by Algoritmik and operated by Algoritmik. 

»Višja sila« pomeni dogodek ali zaporedje dogodkov, ki so izven razumne kontrole stranke, vključno z nedelovanjem interneta ali javne telekomunikacijske mreže, nedelovanjem ali pomanjkljivim delovanjem opreme ali tretjih oseb, ki zagotavljajo strežnike Algoritmiku, virusi, napadi hekerjev ali napadov druge zlonamerne programske opreme ali okužbe, kraje podatkov (vključno s Podatki Naročnikov), izpadov elektrike, naravnih katastrof, požarov, terorističnih napadov, vojn, ipd.;

1. STORITEV

Typless je program za avtomatsko branje in prepoznavo podatkov iz PDF formata in bitnih slik računov, ki jo je razvil in jo zagotavlja Algoritmik, d.o.o. Program uporablja metode strojnega učenja, umetne inteligence in zahtevnih algoritmov za ekstrakcijo in razvrstitev pravilnih podatkov na računih. Program ima integrirano zmogljivost učenja, kar omogoča, da sistem pri ponavljajočih se računih postane bolj natančen in se sproti »uči«. V povprečju vrne prebrane podatke z dokumentov v nekaj sekundah do nekaj minut, odvisno od velikosti datoteke, strani računa, števila postavk ipd. Program ni vedno 100 % natančen. Natančnost prepoznave se povečuje skozi uporabo, ko se sistem uči, hkrati je močno odvisna od kvalitete scana/slike poslane datoteke.

PODPRTI FORMATI DATOTEK

Podprti formati datotek, ki se lahko pošiljajo v Program, so: PDF, JPG, BMP, PNG, TIFF (kompresije: Brez, tiff_ccit, group3, group4, tiff_jpeg, tiff_adobe_deflate, tiff_thunderscan, tiff_deflate, tiff_sgilog, tiff_sgilog24, tiff_raw_16)

KVALITETA VHODNIH PODATKOV IN OMEJITVE

Priporočena gostota slikovnih pik za skenirane račune je 300 DPI. Največja dovoljena gostota slikovnih pik na slike, ki jih Program obdeluje, je 600 DPI na A4 formatu, kar pomeni 4960x7016 slikovnih pik. Omejitev se nanaša na sliko skeniranih strani po tem, ko so prebrane iz PDF datoteke, v primeru bitnih formatov pa na samo sliko.

If the limit is exceeded, the file shall not be processed. The maximum file size is 30 MB. The document must be portrait oriented

Kvaliteta izhodnih podatkov je sorazmerna kvaliteti vhodnih podatkov. Odvisna je od: 

 • rotacije slike 
 • zmečkanosti skeniranega papirja 
 • prepisa podatkov z pisalom, markerjem ipd. 

Program ne podpira računov, ki so pisani na roko. Datoteke, ki so zaklenjene ali na kakršnkoli način kriptirane, poškodovane Program ne odpira in s tem tudi ne razpoznava. Večstranske račune je treba naložiti v eni datoteki formata PDF ali TIF. 

RAZMEJITVENI ZNAK (ŽIG OZ. ŠTAMPILJKA)

Only one invoice can be in a single file, except in the case of the use of a specially ordered ‘delimiter’ (stamp), which can be ordered via our email address info@typless.com

V primeru uporabe delimiterja morajo biti dokument naloženi v PDF dokumentu.

PREPOZNAVA PODATKOV

 • V procesu prepoznave metapodatkov se prepoznava naslednje podatke:
 • Davčna številka izdajatelja računa
 • Davčna številka prejemnika računa
 • Datum izdaje računa
 • Datum začetka opravljanja storitve
 • Datum zapadlosti
 • Številka računa
 • Referenca
 • Neto znesek
 • Bruto znesek
 • Skupni znesek davka
 • Znesek davka znižane davčne stopnje (9,5 %)
 • Osnova znižane davčne stopnje
 • Bruto znesek znižane davčne stopnje
 • Znesek davka normalne davčne stopnje (22 %)
 • Osnova normalne davčne stopnje
 • Bruto znesek normalne davčne stopnje
 • Neto znesek oproščen davka

V primeru uporabe ERP programa, ki ne podpira uvoza oz. ki ne razbira vseh zgoraj navedenih podatkov se lahko posamezna polja skladno s tem zmanjšajo.

V primeru izbire paketa s postavkami še dodatno:

 • Detajlne postavke računa

IZVAJANJE PROGRAMA

Program se vrši na procesnih kapacitetah na strežnikih Pogodbenega obdelovalca Algoritmika. Naročnik se z uporabo Programa strinja, da je Pogodbeni obdelovalec za uporabo Programa Algoritmik, ki ima nadalje Pogodbene podobdelovalce. Strežniki, na katerih se izvaja Program, so v EU.

VERIFIKACIJA IN DOPOLNJEVANJE DOKUMENTOV

Algoritmik v okviru Programa ne ponuja storitve verifikacije obdelanih dokumentov in dopolnjevanja/urejanja prebranih podatkov z dokumenta.

REŠEVANJE NAPAK IN PODPORA

Algoritmik bo tekom trajanja pogodbe oz. naročniškega razmerja omogočal Naročnikom podporne storitve skladno s tem členom. Podporne storitve se zaračunavajo za pomoč pri reševanje napak in težav, ki jih imajo Naročniki.

Algoritmik bo zagotavljal podporne storitve v skladu s potrebnim znanjem in strokovnostjo.  

Algoritmik zagotavlja podporno storitev:

 • Splošna podpora med delovniki med 8:00 in 16:00 uro.  
 • Cena splošne podpore se obračuna na mesečni ravni, in sicer od števila opravljenih ur podpore. Cena za uro podpore znaša 90 EUR + DDV.
 • Algoritmik podporo zaračuna v 15 minutnih intervalih.
 • Podpora se lahko nudi na daljavo ali fizično na terenu. V primeru nudenja podpore na terenu se poleg urne postavke zaračunajo še potni stroški.

Algoritmik redno izvaja Posodobitve Programa, s čimer skrbi za izboljšave in odprave morebitnih pomanjkljivosti.

Za izvajanje podpore morajo Naročniki uporabljati najnovejšo različico Programa. Uporabniki morajo sami poskrbeti za pravilno delovanje njihove tehnološke opreme, kot so računalniške naprave, scanerji ipd.

V kolikor je podpora potrebna zaradi nedelovanja Programa na strani Algoritmika, se storitev podpore na zaračunava.

Med napake Programa nikakor ne sodijo napačno prepoznani podatki, saj Algoritmik ne zagotavlja 100 % prepoznave podatkov.

2. UPORABNIŠKI RAČUN IN PODATKI O RAČUNU

Za uporabo storitve se morate registrirati na spletnem mestu www.typless.com in ustvariti račun.

S kreiranjem računa na naši spletni strani se obvezujete, da nam zagotavljate točne, popolne in posodobljene podatke, za katere ste v celoti odgovorni. V primeru sprememb navedenih informacij ob prijavi v nastavitvah spremenite podatke tako, da bodo vedno točni, popolni in posodobljeni.

Če ne upoštevate zgoraj navedenega, si Algoritmik pridržuje pravico, da prekine vašo naročnino (kot je določeno spodaj) in izbriše vaš račun.

3. PLAČILO IN PAKETI ZA UPORABO STORITVE

NAROČNINA IN PAKETI

Uporaba Storitve se zaračuna na podlagi naročnine (v nadaljevanju “Naročnina”). Algoritmik ponuja naslednje naročniške pakete (v nadaljevanju “Paket”):

Paket "Pay-as-you-go": brez obveznosti glede minimalne količinske porabe, plačilo na naloženo in prepoznano stran;

Podjetniški paket: obveza glede minimalne količinske porabe; za podrobnejše informacije glede cene paketa nas kontaktirajte na info@typless.com

Za podrobnejše informacije o paketih si oglejte našo spletno stran www.typless.com/#pricing ali nas kontaktirajte na naš elektronski naslov info@typless.com.

PLAČILO - DIREKTNO Z NAKAZILOM

Računi se izdajajo periodično na mesečni ravni. Obračun porabe se začne ob aktivaciji naročnine oz prvi dan po izteku brezplačnega preizkusa in se konča zadnji dan v mesecu. Po tem obračun porabe vedno sovpada s koledarskim mesecem (vedno se začne s prvim dnem v mesecu in konča z zadnjim). 

Račun za uporabo Programa bo izstavljen zadnji dan tekočega meseca ali prvi dan v novem mesecu.

Naročnik plača uporabo Programa po prejemu računa s strani podjetja Algoritmik. Račun mora poravnati najkasneje do 20. v tekočem mesecu za prejšnji mesec. V primeru neplačila ima Algoritmik pravico izključiti Naročnikov dostop do Programa in terjati dolgovani znesek.

Ob koncu vsakega plačilnega cikla bomo samodejno obnovili vašo naročnino pod enakimi pogoji kot prej, razen, če pred koncem plačilnega cikla spremenite paket ali Algoritmik prekine ali spremeni izbrani paket v drugega. 

V primeru, da želite prekiniti paket, nam morate to pisno sporočiti na e-poštni naslov info@typless.com ali po fizični pošti na naš naslov. Odpovedni rok je 2 meseca od prvega dneva v naslednjem mesecu od dneva, ko ste sporočili, da želite naročnino prekiniti.

Naročnina se plača z nakazilom na TRR podjetja Algoritmik. 

Za nemoteno izdajanje računov morate družbi Algoritmik posredovati naslednje podatke:

 • POLNO IME PODJETJA
 • NASLOV PODJETJA, vključno z mestom, poštno številko in državo
 • DAVČNA ŠTEVILKA
 • TELEFONSKA ŠTEVILKA (neobvezno) ali E-POŠTNI NASLOV kontaktne osebe
 • E-POŠTNI NASLOV za pošiljanje računov.

S posredovanjem zgoraj navedenih podatkov družbi Algoritmik jamčite za njihovo točnost in verodostojnost ter dovoljujete, da Algoritmik izstavi račun za vse naročnine in vse dodatne stroške, ki nastanejo pri uporabi storitve.

Če menite, da iz kakršnega koli razloga uporaba storitve ni ustrezno zaračunana, nas kontaktirajte na support@typless.com

Plačane naročnine se v nobenem primeru ne vrnejo, razen če je to izrecno določeno v veljavni zakonodaji.

PLAČILO - PREKO STORITVE STRIPE

Računi se izdajajo periodično na mesečni ravni. Obračun porabe se začne ob aktivaciji naročnine in se konča po 1 mesecu naročnine. Vaša sredstva bodo z vašega računa odvedena po koncu vsakega mesečnega obdobja.

At the end of each billing cycle, we will automatically renew your subscription on the same terms as before, unless you terminate your subscription or change packages before the end of the billing cycle or Algoritmik terminates or changes your selected package to another. If you or Algorithmik terminate or change your subscription before the end of the payment cycle, the current subscription will be debited at the time of the change. Subscriptions can be terminated via the Online Account Management API Portal:

 • Če vi ali družba Algoritmik prekinete ali spremenite Naročnino pred koncem Plačilnega cikla, bodo sredstva za tekočo Naročnino odtegnjena ob spremembi. 
 • Če se ob spremembi poračuna poraba do trenutka spremembe dosedanjega paketa

Naročnina se plača z veljavno kreditno kartico. Za nemoteno izdajanje računov morate družbi Algoritmik posredovati naslednje podatke:

 • POLNO IME PODJETJA
 • NASLOV PODJETJA, vključno z mestom, poštno številko in državo, including city, postal code and country
 • DAVČNA ŠTEVILKA
 • TELEFONSKA ŠTEVILKA (neobvezno) ali E-POŠTNI NASLOV kontaktne osebe
 • ŠTEVILKA KREDITNE KARTICE

Algoritmik sprejema sledeče kartice:

 • MasterCard
 • Visa

Uporabnik storitve zagotavljate:

 • Da ste stari 18 let ali več.
 • Da imate ustrezna pooblastila za veljavno sprejetje teh Pogojev ter ste sposobni in boste izpolnili svoje obveznosti v zvezi s temi Pogoji.
 • Da je kreditna kartica, uporabljena v povezavi s Storitvijo, izdana na vaše ime ali ste pooblaščeni za uporabo kreditne kartice.
 • Da boste izdajatelju kreditne kartice plačali vse stroške, ki jih imate pri uporabi storitev. 
 • Da so podatki, ki ste jih predložili, resnični in pravilni.

Ob koncu obračunskega obdobja bo vaša kreditna kartica obremenjena v EUR. Vsa plačila bodo nakazana v dobro družbe Algoritmik.

Plačila s kreditno kartico so varna:

 • Vsa plačila bo neposredno obdelal Stripe Billing z uporabo tehnologije Secure Socket Layer (SSL). Številke kreditnih kartic so pri prenosu prek interneta zaščitene z visoko stopnjo šifriranja.
 • Algoritmik na noben način ne shranjuje podatkov o vaši kreditni kartici.
 • V primeru uspešnega plačila boste prejeli potrditveno obvestilo o opravljenem plačilu.
 • Če vaše plačilo ne bo uspelo, boste obveščeni o neuspešni transakciji. Algoritmiku ne bo sporočeno, zakaj plačilo ni uspelo, zato se za podrobnosti obrnite na svojega ponudnika kreditnih kartic.

If your payment is unsuccessful, please use one of the other payment methods to pay your bill. To ensure uninterrupted use of Algoritmik’s services and Internet resources, please arrange an alternative payment method immediately. After the first unsuccessful attempt, Algoritmik will make four attempts to deduct funds within the next 8 days after the invoice is issued. After that, Algoritmik will terminate and block access to the Service.

Algoritmik bo vaše podatke o plačilu potrdil po e-pošti. Za vsako transakcijo veljajo posebni pogoji poslovanja, ki so bili veljavni v času transakcije. Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke, se obrnite na podporo po elektronski pošti na naslov support@typless.com.

Pomembna varnostna opomba: Nikoli ne pošiljajte podatkov o kreditni kartici po e-pošti.

SPREMEMBE NAROČNINE IN PAKETOV

Algoritmik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni pogoje naročnine, pakete ali odpove posamezne pakete. Algoritmik vas bo o spremembi obvestil 30 dni, preden sprememba začne veljati in je zavezujoča. Če nadaljujete z uporabo storitve po tem, ko sprememba postane veljavna in zavezujoča, se strinjate s takšno spremembo in ste zavezani novim pogojem.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Algoritmik lahko ponudi brezplačno poskusno različico, ki lahko vključuje časovne ali količinske omejitve. Vsebino in pogoje brezplačnega preizkusa lahko Algoritmik spremeni po lastni presoji.

Za uporabo brezplačne poskusne različice navedba podatkov za izdajo računa ni obvezna. V kolikor ste podatke za izdajo računa vnesli, vam Algoritmik ne bo zaračunal uporabe, dokler se brezplačna poskusna različica ne izteče. Po tem vam bo samodejno zaračunana veljavna naročnina za paket, ki ste ga izbrali ob začetku brezplačnega preizkusa.

Algoritmik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni pogoje uporabe ali prekliče ponudbo Brezplačnega preizkusa.

4. JAMSTVA

S kreiranjem računa na naši spletni strani in uporabo storitve Naročnik, Uporabnik in Končni Uporabnik zagotavljate:

 • Da boste Storitev uporabljali samo v zakonite namene;
 • Da boste Storitev uporabljali samo v zakonite namene;
 • Da ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali katerega koli dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve;
 • Da ne boste nalagali ali shranjevali gradiva, ki krši katero koli pravico intelektualne lastnine (vključno z blagovno znamko, avtorskimi pravicami, patentom, poslovno skrivnostjo) Algoritmika ali tretje osebe;
 • Da ne boste kršili zasebnosti, publicitete ali drugih osebnih pravic drugih;
 • Da ne boste povzročali tehničnih motenj v Storitvi, vključno z, vendar brez omejitve na viruse, računalniške črve ali druge destruktivne ali zlonamerne mehanizme;
 • Da ne boste kršili ali poskušali kršiti varnosti Storitve in njene integritete.

Potrjujete, da ste seznanjeni, da Algoritmik uporablja storitve zunanjih ponudnikov za gostovanje, ki zagotavljajo potrebno strojno in programsko opremo, omrežje, shranjevanje in drugo tehnologijo, ki je potrebna za delovanje storitve.

You are responsible for safeguarding the password or API key or any other access method that you use to access the Service and for any activities or actions under your password. You shall notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Algoritmik si pridržuje pravico, da prekine vašo naročnino, izbriše vaš račun in vas v primeru kršitve zgoraj navedenih jamstev pokliče k odgovornosti za vso škodo, povzročeno Algoritmiku, njegovim podružnicam, zaposlenim, izvajalcem in direktorjem.

5. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

You hereby agree and acknowledge that Algoritmik has authorized your usage of the Service, whereby Algoritmik retains full ownership or proprietorship of all rights, titles and interests to the Service, the Service design, technology behind the Service and documentation related to the Service, and all intellectual property rights pertaining to the Service and its technology (including, but not limited to, all patent rights, design rights, copyrights, model rights and trade secrets). 

Z dostopom do tega spletnega mesta in uporabo Storitve se strinjate, da ne boste:

 • kopirali, spreminjali ali dopolnjevali strojne in programske opreme ali zasnove Storitve in izvajali obratnega inženiringa programske opreme ali zasnove in podobe Storitve;
 • Prodajali, licencirali, dajali v najem ali prenašali storitve na katero koli tretjo osebo ali dovolili kateri koli tretji osebi, da uporablja Storitev.

Algoritmik vam s tem dodeli dovoljenje, da svojim strankam oz. končnim uporabnikom ponudite Storitev, ki je integrirana v vaše izdelke ali storitve. Če imate v zvezi s takšno dovoljeno uporabo kakršna koli vprašanja ali pomisleke, se lahko obrnete na nas po elektronski pošti info@typless.com.

Poleg tega se strinjate in potrjujete, da Algoritmik postane lastnik in imetnik vseh pravic, naslovov in interesov, vključno z, vendar ne omejeno na vse povezane pravice intelektualne lastnine, za predloge, pripombe, ideje, zahteve za izboljšanje ali posodobitev, povratne informacije, priporočila ali druge informacije, ki jih zagotovite vi ali katera koli drug uporabnik ali končni uporabnik, povezan s storitvijo Typless.

Algoritmiku podeljujete pravico do uporabe imena vašega podjetja in logotipa podjetja v trženju, prodaji, finančnih materialih in gradivu za odnose z javnostmi ter drugih komunikacijah, da vas prepoznajo kot Algoritmikovo stranko. Prav tako vam Algoritmik podeljuje pravico do uporabe imena in logotipa produkta Typless za identifikacijo Algoritmika kot vašega ponudnika storitve.

6. ODŠKODNINA

S tem potrjujete in se strinjate, da boste Algoritmiku in njegovim povezanim podjetjem, dajalcem licenc in ponudnikom storitev ter njegovim in njihovim uradnikom, direktorjem, zaposlenim, izvajalcem, zastopnikom, dajalcem licenc, dobaviteljem, naslednikom in pooblaščencem povrnili vso morebitno škodo in jih obvarovali pred vsemi zahtevki, obveznostmi, škodo, izgubami, sodbami, nagradami, stroški ali dolgovi in stroški vseh vrst (vključno z, vendar ne omejeno na odvetniške, sodne in notarske stroške), ki izhajajo iz ali so posledica: 

 • Vaše kršitve ali kršitve katerih koli vaših uporabnikov ali končnih uporabnikov teh Pogojev; 
 • Vaše uporabe in dostopa do Storitve ali uporabe in dostopa do Storitve s strani vaših končnih uporabnikov ali katerih koli dejavnosti v skladu s temi Pogoji.

7. OMEJITEV IN ODKLANJANJE ODGOVORNOSTI 

V nobenem primeru Algoritmik, niti njegovi uradniki, direktorji, zaposleni, izvajalci, zastopniki, dajalci licenc, dobavitelji, nasledniki in pooblaščenci ne bodo odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali kazensko škodo, vključno z, vendar ne omejeno na izgubo dobička, podatkov, uporabe, dobrega imena ali druge nematerialne izgube, ki izhajajo iz: 

 • vašega dostopa do Storitve, njene uporabe ali nezmožnosti dostopa do nje ali njene uporabe; 
 • kakršnega koli ravnanja ali vsebine katere koli tretje osebe v storitvi; 
 • kakršne koli vsebine, pridobljene iz Storitve; in 
 • unauthorized access, use or alteration of your transmissions or content, whether based on warranty, contract, tort (including negligence) or any other legal theory, whether or not Algoritmik has been informed of the possibility of such damage, and even if a remedy set forth herein is found to have failed of its essential purpose.

Potrjujete, da storitev uporabljate samo na svoje tveganje in po vaši presoji. Storitev je na voljo v stanju »kot je« (ang. “as is”) in »kot je na voljo« (ang. “As available”). Storitev je zagotovljena brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih jamstev, med drugim vključno z implicitnimi jamstvi o primernosti za prodajo, dostopu, točnosti, primernosti za določen namen, nedotakljivosti ali poteku izvajanja.

Algoritmik, njegove povezane družbe, dajalci licenc in ponudniki storitev ter njegovi in njihovi vodje, direktorji, zaposleni, izvajalci, zastopniki, dajalci licenc, dobavitelji, nasledniki in dodeljevalci ne jamčijo:

 • da bo storitev na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 
 • da bo storitev na voljo ob določenem času ali na določeni lokaciji; 
 • da bo storitev delovala brez napak in varno; 
 • da storitev ne vsebuje virusov ali druge škodljive kode ali 
 • da bodo rezultati uporabe storitve ustrezali vašim zahtevam.

Algoritmik ne daje nikakršnih zagotovil v zvezi s pravilnostjo zajetih podatkov in/ali stopnjo natančnosti ali točnosti. Poleg tega družba Algoritmik ne jamči in ni na noben način odgovorna zaradi nerazpoložljivosti ali motenj v delovanju storitve.

Kljub temu Algoritmik nikoli ne bo odgovoren vam ali kateri koli drugi osebi za kakršno koli izgubo ali škodo (med drugim tudi za neposredno ali posredno, naključno, posledično, kazensko ali vzorčno izgubo ali škodo), ki izhaja iz vaše uporabe storitve, teh pogojev, njene vsebine in njene veljavnosti ali je z njo povezana, vključno z, vendar ne omejeno na telesno poškodbo, izgubo podatkov, poslovanja, trgov, prihrankov, dohodka, dobička, uporabe, proizvodnje, dobrega imena ali gospodarske izgube, na podlagi katere koli teorije odgovornosti (pogodbene, prekrškovne, objektivne odgovornosti ali katere koli druge teorije ali zakona), ne glede na kakršno koli malomarnost ali drugo krivdo ali nepravilno ravnanje (med drugim vključno z veliko malomarnostjo in temeljno kršitvijo) družbe Algoritmik ali katere koli osebe, za katero je Algoritmik odgovoren, in tudi če je bil Algoritmik opozorjen na ali seznanjen z možnostjo nastanka take izgube ali škode.

PREKINITEV ALI PREKLIC UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Algoritmik si pridržuje pravico do prekinitve ali preklica vašega računa brez predhodnega obvestila ali odgovornosti Algoritmika iz kakršnega koli razloga. Ko bo vaš račun začasno ali trajno prekinjen, storitve ne boste mogli uporabljati.

Če želite preklicati svoj račun, se obrnite na nas preko elektronskega naslova info@typless.com.

Vse določbe iz teh pogojev ostanejo v veljavi tudi po prenehanju, med drugim tudi določbe o lastninskih pravicah, odškodnini, omejitvi odgovornosti in jamstvih.

9. ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Ti Pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Slovenije, ne glede na njihove kolizijske določbe.

Vsi spori, ki izhajajo iz vaše uporabe storitve ali teh Pogojev ali so z njimi povezani, se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za spor pristojno sodišče v Ljubljani.

10. OPUSTITEV PRAVIC

Če ne uveljavljamo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev, se to nikakor ne šteje kot odpoved tem pravicam ali določbam.

11. SPREMEMBE IN POSODOBITVE POGOJEV

Algoritmik si kot edini lastnik in posestnik Typlessa in vseh Storitev, povezanih z njim, pridržuje pravico, da te Pogoje občasno spremeni brez predhodnega obvestila. Posodobljeni Pogoji začnejo veljati, ko so objavljeni na tem spletnem mestu.

Vaša odgovornost je, da te Pogoje redno pregledujete. Vaša nadaljnja uporaba storitve se šteje kot vaše strinjanje s posodobljenimi Pogoji.

12. KONČNE DOLOČBE

Če sodišče ali drug pristojni organ ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev neveljavna ali neizvršljiva, ostale določbe teh Pogojev ostanejo v veljavi.

Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum med družbo Algoritmik in Naročnikom v zvezi z našo Storitvijo.

In General Terms, words in the singular shall have the same meaning as words in the plural and vice versa, in the same way that words expressed in the masculine gender shall have the same meaning as words expressed in the feminine or neuter gender and vice versa.

Nazadnje posodobljeno: 1. 6. 2023