SPLOŠNI POGOJI UPORABE PROGRAMA TYPLESS

Splošni pogoji uporabe programa Typless (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic in ponudnikom programa Typless na eni strani in Naročniki in plačniki na drugi strani ter pogoje uporabe programa Typless.

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode ter ponudnik programa Typless je družba Algoritmik d.o.o., Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana, matična št.: 8055998000 (v nadaljevanju. »Algoritmik«).  

Vsak Naročnik lahko uporablja program Typless skladno s temi Splošnimi pogoji.

 1. Definicije
 1. V teh Splošnih pogojih imajo spodaj definirani izrazi, če ni izrecno drugače dogovorjeno, naslednji pomen:

        »Naročnik« pomenijo pravne osebe, ki uporabljajo Program, ki ga zagotavlja Algoritmik. Naročniki so lahko samo pravne osebe;

         »Obdelan dokument« pomeni vsako datoteko, ki je bila naložena v Program in je bila obdelana;

        »Osebni podatki Naročnikov« pomenijo vse osebne podatke Naročnikov ali njihovih Uporabnikov, ki bi se morebiti znašli med posredovanimi računi v smislu vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in GDPR;

        »Podatki Naročnika« pomenijo dokumente, ki jih Naročniki naložijo v Program;

           »Uporabniki« so fizične osebe pri Naročniku, ki uporabljajo Program in imajo svoje dostopne podatke do Programa;

        »Posodobitve« so spremembe na Programu, ki spreminjajo uporabniški vmesnika (npr. spremembe vrstnega reda gumbov),

        »Pravice intelektualne lastnine« pomenijo vse pravice intelektualne lastnine, kjerkoli na svetu, registrirane ali ne, vključno s prijavo ali pravico do prijave za take pravice (na primer, avtorsko pravico in sorodne pravice, druge pravice na programski opremi, patenti, poslovne skrivnosti, »know-how«, poslovna imena, uporabni patent, blagovne znamke, modeli, zaupne informacije ipd.);

        »Pogodbeni obdelovalec« obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov;

        »Pogodbeni podobdelovalec« je pravna ali fizična oseba, ki ji pogodbeni obdelovalec poveri določene naloge s področja obdelovanja osebnih podatkov;

        »Program« pomeni računalniški program za avtomatsko prepoznavo računov Typless, razvit s strani Algoritmika, ki ga upravlja Algoritmik. Definiran v členu 2 Splošnih pogojev;

        »Višja sila« pomeni dogodek ali zaporedje dogodkov, ki so izven razumne kontrole stranke, vključno z nedelovanjem interneta ali javne telekomunikacijske mreže, nedelovanjem ali pomanjkljivim delovanjem opreme ali tretjih oseb, ki zagotavljajo strežnike Algoritmiku, virusi, napadi hekerjev ali napadov druge zlonamerne programske opreme ali okužbe, kraje podatkov (vključno s Podatki Naročnikov), izpadov elektrike, naravnih katastrof, požarov, terorističnih napadov, vojn, ipd.;

»Cena« pomeni ceno za Program, kot je ta definirana v členu 10 Splošnih pogojev;

 1. Program
 1. Program je namenjen razpoznavanju in indeksaciji podatkov z računov. Program ni namenjen uporabi in prepoznavi na drugih tipih dokumentov.
 2. Opis Programa: Typless Invoice je program za avtomatsko branje in prepoznavo podatkov iz PDF formata in bitnih slik računov. Program uporablja metode strojnega učenja, umetne inteligence in zahtevnih algoritmov za ekstrakcijo in razvrstitev pravilnih podatkov na računih. Program ima integrirano zmogljivost učenja, kar omogoča, da sistem pri ponavljajočih se računih postane bolj natančen in se sproti »uči«. V povprečju vrne prebrane podatke z računov v nekaj sekundah do nekaj minut, odvisno od velikosti datoteke, strani računa, števila postavk ipd. Program ni vedno 100 % natančen. Natančnost prepoznave se povečuje skozi uporabo, ko se sistem uči, hkrati je močno odvisna od kvalitete scana/slike poslane datoteke.
 3. Program prepozna podatke z računov izdajateljev držav EU (latinica), Srbije (latinica) in Švice.
 4. Podprti formati datotek, ki se lahko pošiljajo v Program, so: PDF, JPG, BMP, PNG, TIFF (kompresije: Brez, tiff_ccit, group3, group4, tiff_jpeg, tiff_adobe_deflate, tiff_thunderscan, tiff_deflate, tiff_sgilog, tiff_sgilog24, tiff_raw_16)
 5. Kvaliteta vhodnih podatkov in omejitve: priporočena gostota slikovnih pik za skenirane račune je 300 DPI. Največja dovoljena gostota slikovnih pik na slike, ki jih Program obdeluje, je 600 DPI na A4 formatu, kar pomeni 4960×7016 slikovnih pik. Omejitev se nanaša na sliko skeniranih strani po tem, ko so prebrane iz PDF datoteke, v primeru bitnih formatov pa na samo sliko. V primeru prekoračitve omejitve se datoteka ne obdela. Maksimalna velikost datotek je 30 MB. Dokument mora biti portretno orientiran. Kvaliteta izhodnih podatkov je sorazmerna kvaliteti vhodnih podatkov. Odvisna je od: rotacije slike, zmečkanosti skeniranega papirja, prepisa podatkov z pisalom, markerjem ipd. Program ne podpira računov, ki so pisani na roko. Datoteke, ki so zaklenjene ali na kakršnkoli način kriptirane, poškodovane Program ne odpira in s tem tudi ne razpoznava. Večstranske račune je treba naložiti v eni datoteki formata PDF ali TIF. V eni datoteki je lahko samo en račun, razen v primeru uporabe posebej naročenega »delimiterja« (štampiljka). V primeru uporabe delimiterja morajo biti dokument naloženi v PDF dokumentu.
 6. V procesu prepoznave podatkov se prepoznava naslednje podatke:
 • Davčna številka izdajatelja računa
 • Davčna številka prejemnika računa
 • Datum izdaje računa
 • Datum začetka opravljanja storitve
 • Datum zapadlosti
 • Številka računa
 • Referenco
 • Neto znesek
 • Bruto znesek
 • Skupni znesek davka
 • Znesek davka znižane davčne stopnje (9,5 %)
 • Osnova znižane davčne stopnje
 • Bruto znesek znižane davčne stopnje
 • Znesek davka normalne davčne stopnje (22 %)
 • Osnova normalne davčne stopnje
 • Bruto znesek normalne davčne stopnje
 • Neto znesek oproščen davka

V primeru izbire paketa s postavkami še dodatno:

 • Detajlne postavke računa
 1. Program se vrši na procesnih kapacitetah na strežnikih Pogodbenega obdelovalca Algoritmika. Naročnik se z uporabo Programa strinja, da je Pogodbeni obdelovalec za uporabo Programa Algoritmik, ki ima nadalje Pogodbene podobdelovalce. Strežniki, na katerih se izvaja Program, so v EU.
 2. Program je na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden.
 3. Algoritmik v okviru Programa ne ponujajo storitve verifikacije računov in dopolnjevanja/urejanja prebranih podatkov z računa.
 4. Naročnik razume, da lahko zaradi tehničnih napak ali Višje sile pride do nedelovanja Programa. Algoritmik ali njegovi partnerji ali Pogodbeni podobdelovalci ne odgovarjajo za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nedosegljivosti Programa.
 5. Algoritmik bo implementiral vse razumne in zakonsko zahtevane varnostne ukrepe z namenom preprečitve vdorov in/ali nepooblaščenih dostopov do Programa.
 6. Program je lahko, med drugim, nedosegljiv zaradi spodnjih dogodkov:
 1. Višja sila;
 2. napake ali nedelovanje interneta ali kateregakoli drugega telekomunikacijskega omrežja;
 3. nedelovanje ali oteženo delovanje sistema zaradi zlonamerne (malicious) vsebine posredovane s strani Naročnika;
 4. Posodobitve.
 1. Uporaba
 1. Naročnik mora za sklenitev pogodbe in s tem naročniškega razmerja Algoritmiku posredovati naročilo ali izpolniti naročilnico. Podatki, ki morajo biti posredovani, so: ime družbe, poslovni naslov in sedež, davčno številko, ter kontaktne podatke vključno z elektronsko pošto Naročnika. Naročnik nosi izključno odgovornost za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih posreduje Algoritmiku.
 2. Naročnik sklene pogodbo oz. naročniško razmerje, ko izpolni podatke za naročilo, izpolni označeno mesto, da se strinja s Splošnimi pogoji in to posreduje Algoritmiku (preko spletnega obrazca, v programu ali na naročilnici). Naročnik dobi datoteko ali povezavo do datoteke, ki si jo namesti na svoj računalnik, ter si nastavi uporabniško ime in geslo, ko se registrira v Programu. Naročnik sam odgovarja za varovanje uporabniškega imena in gesla.
 3. S sklenitvijo pogodbe in naročniškega razmerja na Naročnika ne preidejo nobene Pravice intelektualne lastnine. Naročnik pridobi zgolj ne izključno, neprenosljivo in omejeno pravico do uporabe Programa v okviru cenovnega paketa, ki ga je naročil in kot so opredeljeni v Splošnih pogojih.
 4. Naročnik lahko namesti Program na neomejeno število računalniških postajah, vendar Program istočasno uporablja oz. je omogočen istočasni dostop samo toliko Uporabnikom, kot jih je Naročnik naročil pri izbiri paketa ali dodatni izbiri. Vsak Uporabnik lahko dostopa do Programa le preko svojega dostopa.
 5. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Algoritmika, Naročnik ne sme prevajati, prilagajati, prirejati ali kako drugače predelovati Programa, vključujoč odpravo napak.
 1. Reševanje napak in podpora
 1. Algoritmik bo tekom trajanja pogodbe oz. naročniškega razmerja omogočal Naročnikom podporne storitve skladno s tem členom. Podporne storitve se zaračunavajo za pomoč pri reševanje napak in težav, ki jih imajo Naročniki.
 1. Algoritmik bo zagotavljal podporne storitve v skladu s potrebnim znanjem in strokovnostjo.  
 1. Algoritmik zagotavlja podporo storitev:

Splošna podpora

Podpora med delovniki med 8:00 in 16:00 uro.  

Cena splošne podpore se obračuna na mesečni ravni, in sicer od števila opravljenih ur podpore. Cena za uro podpore znaša 60 EUR + DDV.

 1. Algoritmik podporo zaračuna v 15 minutnih intervalih.
 1. V kolikor je podpora potrebna zaradi nedelovanja Programa na strani Algoritmika, se storitev podpore na zaračunava.
 2. Algoritmik bo Naročnikom zagotavljal reševanje napak, ki imajo za posledico nedostopnost Programa brezplačno, če je Program nedostopen zaradi napak, ki so posledica ravnanj Algoritmika ali napak v programski kodi.
 1. Med napake Programa nikakor ne sodijo napačno prepoznani podatki, saj Algoritmik ne zagotavlja 100 % prepoznavo podatkov.
 1. Podpora se lahko nudi na daljavo ali fizično na terenu. V primeru nudenje podpore na terenu se poleg urne postavke zaračunajo še potni stroški.
 1. Za izvajanje podpore morajo Naročniki uporabljati najnovejšo različico Programa. Uporabniki morajo sami poskrbeti za pravilno delovanje njihove tehnološke opreme, kot so računalniške naprave, scanerji ipd.
 1. Algoritmik ima pravico, začasno onemogočiti delovanja Programa, za čas vzdrževalnih del o čemer mora Naročnika obvestiti, najmanj 8 dni prej. Začasno onemogočeno delovanja zaradi vzdrževalnih del lahko traja maksimalno 1 dan na mesec.
 1. Algoritmik redno izvaja Posodobitve Programa, s čimer skrbi za izboljšave in odprave morebitnih pomanjkljivosti.
 1. Podatki Naročnikov
 1. Naročnik daje izrecno soglasje, da se v primeru uporabe Programa podatki z Obdelanih dokumentov prepoznajo, obdelujejo in shranjujejo. Originalno poslane datoteke se bodo shranjevala maksimalno 30 dni. Nekateri prebrani podatki se anonimizirajo in shranjujejo za nedoločen čas, tudi po preteku uporabe Programa. Podatki se shranjujejo za namen izboljšav in razvoja Programa ter ostalih sorodnih stroritev/programov.
 2. Naročnik priznava, da so Obdelani dokumenti njegova last, in daje soglasje za njihovo prepoznavo, obdelavo in shranjevanje ter izjavlja, da Obdelani dokumenti ne kršijo nobene Pravice intelektualne lastnine ali veljavnih zakonov.
 1. Cena
 1. Naročnik v Programu ali preko naročilnice sporoči izbiro mesečnega paketa, ki ga bo uporabljal. Cene in ponudbe paketov so sledeče:
 1. Paket metapodatki 400 mesečnih Obdelanih dokumentov: 72 EUR + DDV na mesec. Paket vključuje 400 zakupljenih Obdelanih dokumentov. Vsak dodaten Obdelan dokument nad 400 stane dodatnih 0,18 EUR + DDV na Obdelan dokument. Paket vključuje do 3 Uporabnike (dostope).
 2. Paket metapodatki 1000 mesečnih Obdelanih dokumentov: 160 EUR + DDV na mesec. Paket vključuje 1000 zakupljenih Obdelanih dokumentov. Vsak dodaten Obdelan dokument nad 1000 stane dodatnih 0,16 EUR + DDV na Obdelan dokument. Paket vključuje do 10 Uporabnikov (dostopov).
 3. Paket metapodatki 2000 mesečnih Obdelanih dokumentov: 300 EUR + DDV na mesec. Paket vključuje 2000 zakupljenih Obdelanih dokumentov. Vsak dodaten Obdelan dokument nad 2000 stane dodatnih 0,15 EUR + DDV na Obdelan dokument. Paket vključuje do 50 Uporabnikov (dostopov).
 4. Paket metapodatki nad 2000 mesečnih Obdelanih dokumentov:  po dogovoru
 1. Prepoznava metapodatkov pomeni prepoznavo: davčne številke izdajatelja, davčne številke prejemnika, številke računa, datum izdaje račune, rok plačila računa, datum opravljene storitve, številke transakcijskega računa, sklic računa, koda namena, neto znesek, bruto znesek, znesek davka, znesek davka po posameznih stopnjah, davčne osnove po posameznih stopnjah. V primeru uporabe ERP programa, ki ne podpira uvoza oz. ki ne razbira vseh zgoraj navedenih podatkov se lahko posamezna polja skladno s tem zmanjšajo.
 2. V primeru, da Naročnik želi poleg prepoznave metapodatkov tudi prepoznavo postavk računa, se storitev zaračuna dodatnih 0,10 EUR + DDV na vsak zakupljen in ne zakupljen račun, na katerih Naročnik želi prepoznavo postavk.
 3. Če želi Naročnik več Uporabniških dostopov, kot je opredeljeno v paketih, stane vsak dodatni Uporabniški dostop 2 EUR + DDV na mesečni ravni.
 4. Uporabniku se za prvi mesec uporabe zaračuna enkraten strošek priklopa v višini 100 EUR + DDV.
 5. Naročnik lahko sporoči spremembo paketa tekom meseca. Če je sprememba sporočena do 20. v tekočem mesecu se s prvim naslednjim mesecem uporablja nov paket. V primeru, da je sprememba sporočena po 20. v tekočem mesecu, stopi sprememba v veljavo šele z drugim naslednjim mesecem.
 6. Naročnik lahko zakupiti tudi letno naročnino. V tem primeru Algoritmik izda račun za letni zakup. V primeru letnega zakupa ima stranka možnost pridobi dodatni popust, vendar se s tem veže k uporabi Storitve do konca tekočega leta. V času letnega zakupa Naročnik ne more preklicati uporabo Storitve.
 1. Plačilo
 1. Naročnik plača uporabo Programa po prejemu računa s strani podjetja Algoritmik. Račun mora poravnati najkasneje do 20. v tekočem mesecu za prejšnji mesec. V primeru neplačila ima Algoritmik pravico izključiti Naročnikov dostop do Programa in terjati dolgovani znesek.
 1. Varstvo osebnih podatkov
 1. Algoritmik se zavezuje, da bo pri obdelavi podatkov iz spoštoval določila vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in prava Evropske unije ne glede na to, ali se bodo z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljalca ali Pogodbenih obdelovalcev, pri nadzoru izvajanja določil pogodb, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Algoritmik izrecno izjavlja, da je seznanjen z vsebino določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in z vsebino določb veljavne slovenske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
 2. S sklenitvijo pogodbe oz. naročniškega razmerja Naročnik soglaša, da sme Algoritmik zbirati in uporabljati osebne podatke, ki jih pridobi od Naročnikov v skladu z Algoritmikovim pravilnikom o ravnanju z osebnimi podatki, dostopnim na spletnih straneh Algoritmika in Typlessa in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in EU o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki iz evidenc in zbirk naročnika se varujejo v skladu z veljavno zakonodajo. To zajema vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje zlorab in kršitev varstva osebnih podatkov, s katerimi se bo Algoritmik seznanil. Algoritmik izvaja naslednje ukrepe: sprejem pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, redno usposabljanje zaposlenih, omejitev dostopa do prostorov za nepooblaščene osebe, šifrirane povezave pri prenosu podatkovbeleženje dostopov do podatkov, shranjeni podatki kriptirani, redni varnostni pregledi, večnivojski dostopi do podatkov, redno izvajanje varnostnih kopij.
 3. Algoritmik mora omogočiti Naročniku izvrševanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov varstva in zavarovanja osebnih podatkov, pri čemer to mora biti čim manj moteče za poslovanje Algoritmika. Naročnik lahko od Algoritmika zahteva informacije in poročila o zagotavljanju določenih postopkov in ukrepov varstva osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ter informacije v zvezi z morebitnimi pogodbenimi podobdelovalci in ostale informacije o izpolnjevanju določil te pogodbe. Naročnik izrecno dovoljuje, da Algoritmik angažira pogodbene podobdelovalce.
 4. Naročnik v Programu obdeluje osebne podatke, ki jih zbira sam, skladno s svojo politiko zbiranja in varovanja osebnih podatkov. Ne Algoritmik ne njegovi partnerji ne Pogodbeni podobdelovalci nimajo vpliva na te politike in zanje ne prevzemajo nobene odgovornosti. Podatke, ki jih prejmejo od Naročnika, so dolžni po njegovih navodilih zbirati, hraniti in obdelovati. 
 5. Naročnik odgovarja za vsebino podatkovnih informacij, ki jih pošilja, prejema, spreminja oziroma obdeluje v Programu, za zaščito zaupnih podatkov, za spoštovanje splošnih moralno – etičnih norm in za poslovanje v skladu z zakonodajo ter za programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje pogodbenega razmerja z Algoritmikom. Naročnik v celoti in samostojno (izključujoč kakršnokoli odgovornost Algoritmika ali njegovih partnerjev ali Pogodbenih podobdelovalcev) odgovarja za vsebino posredovanih podatkov. Podatki ne smejo vsebovati nezakonitih in/ali nevarnih vsebin. Za njihovo obdelavo (spremembo, vnos, izbris itd.) odgovarja izključno Naročnik.
 6. Algoritmik se prav tako zavezuje, da bo posamezna opravila v zvezi s to pogodbo opravljal zgolj v okviru naročnikovih pooblastil iz te pogodbe in osebnih ter zaupnih podatkov zaposlenih ne bo obdeloval za noben drug namen. Naročnik izrecno soglaša da lahko Algoritmik obdeluje, ter shranjuje podatke Uporabnikov za namen izvrševanja pogodbenega razmerja in dostopa do Programa.
 1. Algoritmik je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja, pisno obvestiti naročnika. Izvajalec se obvezuje naročniku aktivno pomagati, v primeru da posameznik uveljavlja svoje pravice iz varstva podatkov po GDPR ali slovenski zakonodaji.
 1. Če zaradi kršitve dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti ali zaupnosti varovanja osebnih in drugih zaupnih podatkov nastane škoda, se to šteje kot hujša kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere lahko pride do prekinitve pogodbe. V tem primeru je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren v skladu s Splošnimi pogoji, vključno z omejitvijo odgovornosti. 
 1. Več o politiki varstva osebnih podatkov na www.typless.com
 1. Omejitev zagotovil
 1. Naročnik priznava in razume, da gre za pri Programu za kompleksen računalniški program, ki se ves čas razvija in zato nikoli ne more biti popolnoma brez napak ali pomanjkljivosti; skladno s temi Splošnimi pogoji zato Algoritmik oz. njegovi partnerji oz. Pogodbeni podobdelovalcu nikakor ne zagotavljajo in ne odgovarjajo, da bo Program brez napak ali pomanjkljivosti. Algoritmik prav tako nikakor ne zagotavlja in ne odgovarja, da je prepoznava podatkov z računov s pomočjo Programa 100% natančna.
 2. Naročnik priznava in razume, da gre za pri Programu za kompleksen računalniški program, ki nikoli ne more biti popolnoma brez varnostnih ranljivosti; skladno s temi Splošnimi pogoji zato Algoritmik oz. njegovi partnerji oz. Pogodbeni podobdelovalci nikakor ne zagotavljajo in ne odgovarjajo, da bo Program brez varnostnih ranljivosti in da ne moreta biti predmet nepooblaščenega varnostnega udora. Algoritmik je sprejel vse razumne varnostne ukrepe za varovanje podatkov.
 3. Naročnik priznava in razume, da Algoritmik oz. njegovi partnerji oz. Pogodbeni podobdelovalci nimajo nadzora nad prenosom podatkov preko komunikacijskih kanalov, vključno z internetom, in ima zato lahko Program občasne zamude oz. druge težave, ki so posledica uporabe takšnih komunikacijskih kanalov; skladno s temi Splošnimi pogoji zato Algoritmik oz. njegovi partnerji oz. Pogodbeni podobdelovalci ne zagotavljajo in ne odgovarjajo, da bo komunikacija preko komunikacijskih kanalov potekala popolnoma nemoteno in da bo Program delovala popolnoma brez zamud in podobnih težav, ki so posledica uporabe takšnih komunikacijskih kanalov.
 1. Omejitev odgovornosti
 1. Nobena določba te teh Splošnih pogojev ne bo:
 1. omejila ali izključila odgovornost za goljufijo ali goljufivo predstavljanje;
 2. omejila ali izključila odgovornosti na način, ki je prepovedan v skladu z veljavno zakonodajo.
 1. Nobena stranka ne bo odgovorna drugi strani za morebitno škodo, ki bi bila posledica Višje sile.
 2. Algoritmik oz. njegovi partnerji oz. Pogodbeni podobdelovalci nikakor ne odgovarjajo za 100 % natančnost pri prepoznavi računov in za morebitno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko zaradi tega nastala Naročnikom.
 3. Odgovornosti Algoritmika, ko ta ni izključena, je omejena v višini zadnjega mesečnega zneska, ki ga je Naročnik plačal Algoritmiku za uporabo Programa.
 1. Višja sila
 1. Če Višja sila onemogoči ali bistveno oteži izpolnjevanje obveznosti katerikoli stranki po Splošnih pogojih, bo ta obveznost ali obveznosti začasno zadržane za čas trajanja Višje sile.  
 2. Stranka, ki ji grozi Višja sila in ki bi ji le ta lahko povzročila nezmožnost izpolnitve ali zamudo pri izpolnitvi obveznosti po teh Splošnih pogojih, mora:
 1. v najkrajšem možnem času obvestiti drugo stranko o tem; in
 2. jo obvestiti, koliko časa bo nezmožnost ali zamuda zaradi Višje sile trajala.
 1. Stranka, katere izpolnitev obveznosti po Splošnih pogojih je prizadeta z Višjo silo, mora zagotoviti ustrezne ukrepe z namenom omilitev negativnih učinkov Višje sile.
 1. Splošno
 1. Če katerakoli določba Splošnih pogojev postane neveljavna ali nična, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh Splošnih pogojev. Algoritmik si bo prizadevali nadomestiti neveljavno ali nično določbo v najkrajšem možnemu času na način, da bo nova določna kar najbolj ustrezala namenu in pomeni nične ali neveljavne določbe.  
 2. Stranki bosta morebitne spore v zvezi s Splošnimi pogoji ali uporabo Programa reševali na miren način. Če to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
 3. Algoritmik ima pravico do spremembe Splošnih pogojev, brez da bi izrecno opozoril na spremembo Naročnike.
 4. Naročnik sam odgovarja, da je ves čas seznanjen z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji.
 5. Naročnik soglaša, da ga lahko Algoritmik po elektronski pošti in na druge načine obvešča o novih različicah Programa, ter o drugih novostih in spremembah.
 6. V primeru kršitev pogodbe s strani Naročnika je Algoritmik upravičen do povračila vse škode, ki mu je zaradi kršitev nastala.
 7. Naročnik soglaša, da lahko Algoritmik sodelovanje objavi kot referenco na svojih spletnih straneh in ostalih promocijskih materialih.
 1. Veljavnost
 1. Pogodba, sklenjena po teh Splošnih pogojih, je sklenjena za nedoločen čas, pri čemer vsaka stranka lahko od nje odstopi s 30 dnevnim odpovednim rokom.
 2. Če Naročnik prekrši katerokoli določbo Splošnih pogojev, lahko Algoritmik Naročniku nemudoma onemogoči uporabo Programa. Prav tako sme v takem primeru odstopiti od pogodbe in od Naročnika zahtevati, da izbriše Program iz vseh računalniških postaj ter da uniči vse kopije Programa v Naročnikovi posesti, brez da bi moral dati Naročniku rok za odpravo kršitev.
 3. Algoritmik si pridržuje pravico, da izvaja nadzor nad tem, ali Naročnik Program uporablja skladno z določbami Splošnih pogojev. Naročnik izrecno dovoljuje, da sme Algoritmik v ta namen uporabiti ustrezne tehnične ukrepe.
 1. Razlaga pogodbenih določil
 1. V Splošnih pogojih sklicevanje na zakon ali zakonske določbe vključuje tudi sklicevanje na:
 1. spremembe, amandmaje tega zakona, ki se lahko zgodijo od časa do časa;  
 2. morebitne podzakonske akte, sprejete na podlagi tega zakona ali zakonske določbe.
 1. V Splošnih pogojih imajo besede v ednini enak pomen kot besede v množini in obratno, enako kot besede, ki so izražene v moškem spolu, imajo enak pomen kot besede v ženskem ali srednjem spolu in obratno.  
 1. Veljavnost Splošnih pogojev
 1. Ti Splošni pogoji veljajo od 122. 2020.